Hyvinvoiva ja tuloksellinen tila

Puhumme paljon tilasta. Se vilahtaa useissa eri yhteyksissä: se aloittaa lauseen, värittää keskusteluja ja määrittää kertomiamme tarinoita. Siksi onkin tärkeää hieman avata tämän oleellisen termin tarkoitusta.

”Tila” merkitsee meille paljon. Se on enemmän kuin ympärillämme olevat seinät, ikkunat ja ovet. Sen merkitys on paljon laajempi kuin pelkkä ympäröivä pihapiiri tai jopa siinä asuvat ja työskentelevät ihmiset mikään yksistään. Tila yhdistää nämä kaikki fyysiset seikat, mutta sitäkin enemmän tila on siihen liittyvien ihmisten henkisten ja psyykkisten ominaisuuksien ja mielentilojen luoma kokonaisuus. Tila on jokaiselle henkilökohtainen, mutta usein jaettu ja yhteinen. Se on dynaaminen, jatkuvasti elävä, muuttuva ja kehittyvä, ja lisäksi mahdoton tarkkarajaisesti määritellä.

Itseään ylläpitävän hyvinvoivan tilan rakentaminen

“Jotta voi onnistua, täytyy voida tehdä virheitä – ja sen mahdollistaminen on johtajan yksi tärkeimpiä tehtäviä.”

Hyvinvoiva työyhteisö tuo tullessaan paljon etuja myös yritykselle. Työhyvinvointi kasvattaa työn tuottavuutta, se parantaa sitoutumista, vähentää sairaspoissaoloja, houkutaa työnantajana ja lisää luovuutta sekä sitä kautta innovaatioita. Hyvinvoivassa työyhteisössä työntekijä voi kokea työpäivän voimauttavana.

Mutta miten hyvinvoiva työyhteisö rakennetaan? Yhtä yksittäistä reseptiä hyvinvoivan työyhteisön rakentamiseen ei ole, koska jokainen yhteisö on erilainen ja omanlainen. Meillä lähdetäänkin liikkeelle kysymällä ja pohtimalla seuraavia kysymyksiä:

Miten rakennetaan tila, joka:

  • osallistaa
  • luo sisäistä kuria
  • mahdollistaa oppimisen
  • kasvattaa toivoa ja uskoa
  • mahdollistaa kiintymyssuhteita
  • luo arvostavaa keskustelukulttuuria
  • vahvistaa osallisten ainutlaatuisuutta
  • ylläpitää jatkuvan kehittymisen ilmapiiriä
  • antaa tilaa epäonnistumiselle ja kokeiluille

Hyvinvoivan tilan rakentamista voidaan lähestyä useasta eri näkökulmasta ja ne kaikki ovat yhtälailla tärkeitä huomioida. Hyvinvoiva tila rakentuu niin fyysisten, psyykkisten, henkisten kuin sosiaalistenkin tekijöiden yhdistelmästä.

Ei siis riitä että työpaikalla on viimeisimmät työvälineet, valaistus ja säädettävät pöydät, vaan myös sen sisällä ihmisillä tulisi olla keskenään hyvä olla. On tärkeää, että johtaja kykenee omalla toiminnallaan tukemaan yksilön ja koko yhteisön kehitystä kannustavalla, luotettavalla ja avoimella toimintatavalla. Hänen itsensä tulee myös luottaa ja antaa antaa tilaa. Johtajan tulisi saada omalla toiminnallaan jokaisen työntekijän itse löytämään itsestään uusia oivalluksia, rohkeutta itseohjautuvuuteen, kokeilemaan ja kehittämään omaa työtään. Johtajan käsissä on se, että yhteisön jäsenet uskaltavat ottaa vastuun omasta työstään ja sitä kautta koko yhteisön yhteisestä työstä.

Yhteisön avoin ja kannustava ilmapiiri, toisten kuuntelu ja auttaminen sekä erilaisten persoonien ja ajatustapojen hyväksyminen ovat merkittäviä seikkoja. Tähän kaikkeen tietenkin pystyy jokainne itse vaikuttamaan. Yhteiselle tulokselle on tärkeää, että jokainen henkilökohtaisella tasolla tulee tietoiseksi myös omista tavoistaan ajatella ja toimia: niistä asenteista, toiminta- ja ajattelutavoista, jotka seuraavat mukanamme tiedostimme me niitä tai emme.

Muun muassa näitä teemoja käsittelemme Hetyky – hevosavusteisessa työkykyvalmennuksessa sekä johtamis- ja esimiesvalmennuksessamme, jossa opitaan tunnistamaan hyvinvoivan tilan vaatimat tekijät ja löytämään keinoja sen rakentamiseen.