Green Care -ajattelu Voimavaratilalla

Voimavaratilalla on vuosien kokemus virkistävästä sekä kuntouttavasta Green Care -palvelujen tuottamisesta erilaisten yhteisöjen ja erityisesti sote-alan tarpeisiin. Valmentajamme toimivat luonto- ja hevosavusteisen kuntouttavan toiminnan sekä Green Care -palvelujen kouluttajina sekä asiantuntijoina valtakunnallisesti.

Kaikki tilamme palvelut rakentuvat Green Care -ajattelun pohjalle, niin myös Voimavaratilan työhyvinvointi- ja valmennuspalvelut. Green Care -menetelmiä hyödyntävällä valmennuksella on ainutlaatuinen mahdollisuus edistää johtajuus- ja esimiestaitoja, henkilökohtaista kasvua ja vuorovaikutustaitoja.

Voimavaratilalle sekä Toiskan Terapeuttiselle Tallille on myönnetty sekä LuontoHoiva että LuontoVoima -laatumerkit.

Mitä on Green Care -toiminta

Yleisesti Green Care -toiminta on luontoon, eläimiin ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jonka tavoitteena on ylläpitää ja edistää ihmisten hyvinvointia sekä elämänlaatua. Se tarjoaa myös vaihtoehtoisia tapoja käsitellä erilaisia haasteita ja vaikeita tilanteita esimerkiksi työyhteisöissä. Tämä lähestymistapa yhdistää luonnon ja eläinten positiiviset vaikutukset ihmisten fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen virkistys-, valmennus- ja kuntoutustoimintaan.

Meillä Voimavaratilalla Green Care -ajattelu on kaiken toiminnan taustalla vallitseva ajatusmaailma ja lähtökohta. Suurin osa toiminnastamme tapahtuu luonto- ja maatilaympäristössä, eläinten kanssa, mutta tämän lisäksi hyödynnämme Green Care -menetelmiä aktiivisesti ja tavoitteellisesti sekä valmennuksessa, kuntoutuksessa että kasvatustyössämme. Näiden menetelmien avulla työstämme yhdessä asiakkaan kanssa hänen omaa tilannettaan toivottuun suuntaan, oli kyseessä sitten virkistys-, valmennus- tai kuntoutustarve.

Voimavaratilan vahvuutena on Green Care -menetelmien yhdistäminen vuorovaikutus- ja työkykyvalmennukseen tavoitteellisella ja syvällisellä tavalla. Esimerkiksi Hetyky – Hevosavusteinen työkykyvalmennus hyödyntää hevosten kanssa tehtäviä harjoituksia ennalta valittujen teemojen mukaan. Hevonen toimii valmennuksessa osallistujan peilinä ja oppimiskumppanina. Harjoitukset herättävät tärkeitä kysymyksiä työhön, vuorovaikutukseen, työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyen. Näitä kysymyksiä reflektoidaan ja pohditaan yhdessä valmentajan kanssa.

Varmennetusti laadukasta Green Care -toimintaa

Voimavaratilalle sekä Toiskan Terapeuttiselle Tallille on myönnetty sekä LuontoHoiva että LuontoVoima -laatumerkit. Merkkien myöntämisen edellytyksinä on mm. tuotetun palvelun tavoitteellisuus, ammatillisuus ja vastuullisuus. Lisäksi palvelu on luontoperustainen, kokemuksellinen ja osallistava. Laadukkaan Green Care -palvelun tuottajana olemme sitoutuneet myös asiakaslähtöisyyteen, turvallisuuteen sekä sosiaali- ja terveysalan ja hevosalan sekä Green Care Finland ry:n eettisiin ohjeisiin, palveluun liittyvien lainsäädäntöjen ohella.

Haluatko tutustua myös sote-puolen palvelutarjontaamme? Katso kuntouttavat hevos-, luonto- ja maatila-avusteiset palvelumme: www.terapeuttinentalli.fi/palvelut

Keijo puhumassa asiantuntijapaneelissa SuomiAreenalla. Keskustelutilaisuuden teemana ”Luontolähtöisiä ratkaisuja soten kapeikkoihin.”