Kohtaa tuloksellinen tila

Teema

Kohtaa tuloksellinen tila

Työpaikan tulee olla työyhteisön jokaiselle jäsenelle sekä henkinen, psyykkinen, sosiaalinen että fyysinen tila, joka mahdollistaa tuloksen tekemisen – sen pitäisi olla paikka minne menee mielellään

Puhumme paljon tilasta. Se vilahtaa useissa eri yhteyksissä: se aloittaa lauseen, värittää keskusteluja ja määrittää kertomiamme tarinoita. Siksi onkin tärkeää hieman avata tämän oleellisen termin tarkoitusta. ”Tila” merkitsee meille paljon. Se on enemmän kuin ympärillämme olevat seinät, ikkunat ja ovet. Sen merkitys on paljon laajempi kuin pelkkä ympäröivä pihapiiri tai jopa siinä asuvat ja työskentelevät ihmiset mikään yksistään. Tila yhdistää nämä kaikki fyysiset seikat, mutta sitäkin enemmän tila on siihen liittyvien ihmisten henkisten ja psyykkisten ominaisuuksien ja mielentilojen luoma kokonaisuus. Tila on jokaiselle henkilökohtainen, mutta usein jaettu ja yhteinen. Se on dynaaminen, jatkuvasti elävä, muuttuva ja kehittyvä, ja lisäksi mahdoton tarkkarajaisesti määritellä.

Tila, jota me itse rakennamme

Täällä Voimavaratila Toiskassa on rakennettu viimeisen lähes 30 vuoden ajan hyvinvoivaa dynaamista tilaa, jossa kaikilla sen jäsenillä on hyvä olla, elää ja työskennellä. Toiskan rakennuksissa yhdistyy monen ihmisen koti sekä usean eri ammattilaisen työpaikka. Heistä kaikista muodostuu yhteisö, jollaista ei toista ole: meidän tiloissamme on asunut sekä perheen vanhemmat että lapset, ja ulkopuolelta tulleet työntekijät, yhteistyökumppanit ja muut toiminnassa mukana olevat henkilöt ovat aina olleet luonnollinen osa yhteisöämme.

Työyhteisömme kyky tehdä tulosta on syntynyt pitkän käytännön kokemuksen myötä: ainutlaatuisesta tavasta työskennellä ja tuottaa moniammatillisia palveluja. Toiskan aivan uniikki tapa tehdä ja toimia tiiminä saumattomalla yhteistyöllä jokaista kunnioittaen, on vuosien aikana kantanut koko työyhteisön monien kokemusten – onnistumisten ja haasteidenkin läpi. Yhteisö on muodostunut tilaksi, jonne kaikkien sen jäsenten on hyvä tulla.

Kun puhumme tuloksesta, puhumme kokonaisvaltaisesti onnistuneesta suorituksesta, johon sekä yksilö että yhteisö ovat tyytyväisiä

Terminä ”tulos” merkitsee meille ihmisille erilaisia asioita, mutta etenkin liike-elämässä se yhdistetään vahvasti taloudelliseen tulokseen. Tulosta mitataan siis usein vain rahassa, vaikka tulos voi merkitä minkä tahansa käynnissä olevan prosessin lopputulosta, jota voidaan usein myös mitata.

Tulokseksi voidaan hyvin määritellä myös työtyytyväisyys, työhyvinvointi, asiakastyytyväisyys, yritysvastuu, eettisyys ja turvallisuus. Näissäkin toki mitattavuus on usein määrällistä, jolloin ajatuksemme auttamattakin ohjautuu näkemään tulosta vain numeroina. Tulos on kuitenkin usein sellainen, mikä aiheuttaa meissä vahvojakin tunteita ja reaktioita: se vaikuttaa suoraan siihen millaiseksi me miellämme tulosta aiheuttavan tilan.

Jokainen yritys ja yhteisö on täysin vapaa itse määrittämään sen, mitä tulos heille tarkoittaa. Kukaan ulkopuolinen ei määritä sitä, mitä tulos tulisi olla, vaan tulos ja onnistuminen voidaan määritellä kullekin yhteisölle sopivalla tavalla. Tulos voisi hyvin olla vaikka hyvähenkiset kahvihuoneen pullantuoksujen määrä, työtylsyyspoissaolojen väheneminen, työkaverin saama hyvä asiakaspalaute, virheettömästi hoidetut paperityöt, yhteisesti jaetut ruokatunnit tai puujalkavitsit, ja mikä tahansa missä voidaan yksin ja yhdessä kokea onnistumista. Joka tapauksessa tuloksen määrittäminen on tärkeää, koska se luo myös yhteisen päämäärän toiminnalle. Se on jotain, mihin pyritään tavoitteellisesti.

Tuloksen määrittelemällä tulemme auttamattakin määritelleeksi sen todellisuuden sekä tavan miten työhön ja työyhteisöön sen sisällä suhtaudutaan. Tuloksellinen tila on siis tila, jossa mahdollistetaan tulos: näin ollen huonosti rakennettu ja johdettu tila tuottaa todennäköisesti myös epätoivottua, jopa jäsenilleen haitallista tulosta.

Miten rakentaa tila, jossa tulos on hyvin onnistunut lopputulos?

Hyvinvoinnin vaaliminen monipuolisesti luo puitteet onnistuneen tuloksen kohtaamiseen. Myös työyhteisön yhteisöllisyyden ja avoimuuden mahdollistaminen kasvattaa merkittävästi työhön sitoutumista, työssä jaksamista ja virheiden tekemisen sekä onnistumisen mahdollisuuksia.

Jotta voi onnistua, täytyy voida tehdä virheitä – ja sen mahdollistaminen on johtajan yksi tärkeimpiä tehtäviä

Kohtaa tuloksellinen tila

Monesti etenkin liike-elämässä työpaikoilla vallitseva yhteisöllisyys nähdään tulosta heikentävänä tekijänä: ”töissä ei saa olla liian mukavaa, ettei mene velttoiluksi”, kuulee silloin tällöin sanottavan. Todellisuudessa tuottavuus kasvaa työhyvinvoinnin ja työviihtyvyyden myötä, kunhan myös muu ympäröivä tila on optimoitu tuloksen mahdollistamiseen. Ympäristön on oltava mm. motivoiva, virikkeellinen, mieltä sopivasti haastava, ergonominen, sen tulee mahdollistaa työn tekeminen ja toisaalta myös antaa tilaa ajatuksille ja avoimelle keskustelulle. Sen tulee voida yhdistää työelämän ulkopuolinen elämä työssäoloon luontevalla ja joustavalla tavalla.

Tuloksellisen tilan rakentamista voidaan lähestyä useasta eri näkökulmasta, jotka kaikki on huomioitava työhyvinvoinnin, kestävän kehityksen ja jatkuvan tuloksellisuuden ylläpitämiseksi. Tuloksellinen tila rakentuukin niin fyysisten, psyykkisten, henkisten kuin sosiaalistenkin tekijöiden yhdistelmästä.

Ei siis riitä että työpaikalla on viimeisimmät työvälineet, valaistus ja säädettävät pöydät, vaan myös sen sisällä ihmisillä tulisi olla keskenään hyvä olla. On tärkeää, että johtaja kykenee omalla toiminnallaan tukemaan yksilön ja koko yhteisön kehitystä kannustavalla, luotettavalla sekä luottavalla ja avoimella toimintatavalla. Johtajalla tulisi olla valmentava ote, jotta hän saa jokaisen itse löytämään itsestään uusia oivalluksia, rohkeutta vaikuttaa omaan työhönsä ja tekemään parhaan mahdollisen tuloksensa. Johtajan käsissä on se, että yhteisön jäsenet uskaltavat ottaa vastuun omasta työstään ja sitä kautta koko yhteisön yhteisestä työstä.

Miten rakennetaan tila, joka:

 • osallistaa
 • luo sisäistä kuria
 • mahdollistaa oppimisen
 • kasvattaa toivoa ja uskoa
 • mahdollistaa kiintymyssuhteita
 • luo arvostavaa keskustelukulttuuria
 • vahvistaa osallisten ainutlaatuisuutta
 • ylläpitää jatkuvan kehittymisen ilmapiiriä
 • antaa tilaa epäonnistumiselle ja kokeiluille

Myös yhteisön avoin ja kannustava ilmapiiri, toisten kuuntelu ja auttaminen sekä erilaisten persoonien ja ajatustapojen hyväksyminen ovat merkittäviä seikkoja. Tähän kaikkeen tietenkin pystyy myös itse vaikuttamaan. Yhteiselle tulokselle on tärkeää, että jokainen henkilökohtaisella tasolla tulee tietoiseksi myös omista tavoistaan ajatella ja toimia: niistä asenteista, toiminta- ja ajattelutavoista, jotka seuraavat mukanamme tiedostimme me niitä tai emme.

Miten rakennetaan tila, joka:​

 • osallistaa
 • luo sisäistä kuria
 • mahdollistaa oppimisen
 • kasvattaa toivoa ja uskoa
 • mahdollistaa kiintymyssuhteita
 • luo arvostavaa keskustelukulttuuria
 • vahvistaa osallisten ainutlaatuisuutta
 • ylläpitää jatkuvan kehittymisen ilmapiiriä
 • antaa tilaa epäonnistumiselle ja kokeiluille

Muun muassa näitä teemoja käsittelemme johtamis- ja esimiesvalmennuksessamme, jossa opitaan tunnistamaan tuloksellisen tilan vaatimat tekijät ja löytämään keinoja onnistuneen ja tuloksellisen tilan rakentamiseen. Lue lisää:

Johtamis- ja esimiesvalmennus – Rakenna tulokselle tila